Huishoudelijk Reglement 2018-2019

Huishoudelijk reglement 2018-2019

1. Iedereen die lid wenst te worden, gaat akkoord met de bepalingen van het huishoudelijk reglement van de vzw Zelzaatse TennisClub. Enkel leden mogen gebruik maken van de terreinen en de accommodaties. Men is pas lid nadat de aanvraag tot lidmaatschap is goedgekeurd door het bestuur en na het betalen van het lidgeld voor het seizoen dat loopt van 01 april tot en met 31 maart van het daaropvolgend jaar; dit betekent eveneens dat men aangesloten is bij Tennis Vlaanderen en verzekerd is.

2. Het is elk aangesloten lid en begeleider verboden om enige handeling te stellen van seksueel, fysiek of psychisch grensoverschrijdend gedrag t.o.v. anderen, zoals onder meer pesterijen, diefstal, vandalisme, geweld, drugs, beledigingen, racisme, discriminatie, bedreigingen, intimidatie, mishandeling, chantage en ongewenst seksueel gedrag of misbruik. Een aangesloten lid kan door de raad van bestuur worden uitgesloten uit de club met een twee derde meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Het aangesloten lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, wordt per aangetekende brief geïnformeerd van de motieven voor uitsluiting en heeft het recht gehoord te worden op de raad van bestuur. Het betreffende lid kan zich laten bijstaan door een raadsman. Een minderjarige wordt opgeroepen samen met zijn wettelijke vertegenwoordiger(s). In afwachting van de beslissing omtrent de uitsluiting kan de raad van bestuur het lidmaatschap schorsen van de persoon waarvan een ernstig vermoeden is dat hij/zij zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Wie toch geconfronteerd wordt met grensoverschrijdend gedrag, moet dit direct melden aan de A.P.I.).

3. Niet-leden kunnen maximaal 3 keer per seizoen uitgenodigd worden door een lid van de club. De bezoekerskaarten zijn te bekomen via een bestuurslid hetzij op mondelinge aanvraag, hetzij via mail op volgend e-mailadres ztc@hotmail.be. U geeft 1 week op voorhand door met wie en wanneer u wilt spelen. Het verschuldigde bedrag moet op voorhand overgeschreven worden op rekening BE 97 7370 3194 2749 of op voorhand cash betaald worden in de kantine aan iemand van het bestuur met vermelding van de naam van het niet-lid dat een uitnodiging krijgt. U zult dan een formulier ontvangen waarop datum en uur staan waaraan u zich moet houden. Dit formulier dient u bij zich te hebben het moment dat u het terrein betreed. Indien de weersomstandigheden het spelen niet toelaten zal er naar een andere dag gezocht worden. Er zal een formulier uithangen dat voor die dag en dat uur het terrein is gereserveerd voor dat bepaalde reserveringsnummer. Wanneer het niet-lid achteraf beslist zich bij de club aan te sluiten, dan zal 50% van het geïnvesteerde bedrag in mindering worden gebracht van het nog verschuldigde lidgeld. Het niet lid vergewist zich ervan dat de club niet aansprakelijk kan gesteld worden bij eventuele letsels aan zichzelf, aan anderen of aan installaties. Al deze kosten zullen ten persoonlijke titel van het niet lid aangerekend worden. Indien een effectief lid  een overtreding begaat op deze regel (hij neemt iemand mee om te spelen, zonder bezoekerskaart en zonder voorafgaande goedkeuring hieromtrent van het bestuur), zal het dubbele van het bedrag aangerekend worden. Bij het overtreden van deze regel behoudt het bestuur zich daarnaast de mogelijkheid om het uitnodigende lid, uit te sluiten zonder dat dit lid recht heeft op een vergoeding.

4. Het is niet toegestaan aan 2 niet-leden om de formule van de bezoekerskaarten te gebruiken. Zij dienen in dit geval contact te nemen met het bestuur, die dan een regeling zal uitwerken. Wanneer 2 niet-leden betrapt worden tijdens het spelen dan zal er 10 euro pp aangerekend worden.

5. Voor de inwoners van Zelzate zal de club 2 maal per jaar een tennismoment organiseren waarbij men een terrein voor één uur (of 1.5 uur bij dubbels) ter beschikking krijgt (max. 4 individuele spelers per terrein). De kost van een dergelijk tennismoment bedraagt 3 euro wanneer u samen met een lid speelt. Een vergoeding van 5 euro zal aangerekend worden als 2 inwoners van onze gemeente samen spelen en 8 euro wanneer er 4 inwoners samen spelen. Deze momenten zullen ver genoeg op voorhand aangekondigd worden en alle leden zullen dan via mail geïnformeerd worden dat die dag de terreinen niet beschikbaar zijn. Elke individuele aanvrager zal op voorhand een formulier dienen in te vullen waarin hij of zij alle verantwoordelijkheid op zich neemt en alle schade naar derden ten hoofde van de aanvrager wordt verhaald. Wanneer de speler of speelster zou overgaan tot aansluiting bij de club, zal het volledige bedrag, dat al werd betaald, in mindering worden gebracht.

6. De Zelzaatse TennisClub zal voor jeugdspelers (tot 14 jaar) aparte momenten organiseren waarop zij de kans krijgen om na te gaan of de sport iets voor hen is. Deze momenten kunnen zowel binnen als buiten de club plaatsvinden. Zal na onderling overleg met iemand van het bestuur gebeuren.

7. Voor mensen die nog nooit bij een tennisclub aangesloten zijn geweest en ouder zijn dan 25 jaar heeft de Zelzaatse TennisClub specifieke formules, ook wel Start to Tennis genaamd. Let wel, deze regeling is eenmalig en is uitsluitend voor vermelde doelgroep van toepassing. Meer informatie hieromtrent kan men aanvragen via ztc@hotmail.be.

8. Om de goede staat van de terreinen te bewaren zijn enkel tennisschoenen toegelaten. Ieder persoon die zich op terreinen begeeft zonder aangepast schoeisel zal onmiddellijk het terrein dienen te verlaten en zal een vergoeding van 5 euro betalen voor het herstellen van het terrein. Eveneens dienen de terreinen en de lijnen na het spelen geveegd en gesproeid te worden. Bij droog weer moet er tevens vóór het spelen ook gesproeid worden. Bij regen, of wanneer bij het betreden van de baan er diepe voetafdrukken achterblijven, mogen de terreinen niet betreden worden om onnodige kosten te vermijden. Na langdurige regenperiode beslist het bestuur wanneer de terreinen opnieuw mogen
gebruikt worden. Hiervoor heeft het bestuur de mogelijkheid om de toegangspoort aan de Kanaalstraat mechanisch te vergrendelen tot nader order.

9. In ieders belang dienen de terreinen, de beplanting, de kleedkamers en het sanitairgedeelte in nette toestand gehouden te worden. Lege flesjes, blikjes, fruit en ander afval dienen in de specifieke voorziene vuilnisemmers gedeponeerd te worden. Er zijn voldoende mogelijkheden aanwezig op de terreinen om het afval selectief te scheiden.

10. Indien de toestand van de terreinen het vereist, kan het gebruik onderbroken worden of afgelast worden voor het nodige onderhoud. Indien de terreinen te vochtig liggen zal het bestuur overgaan tot het mechanisch vergrendelen van de toegangspoort naar het specifieke terrein of het complex zoals al aangegeven in §7.

11. Het is bij wet verboden te roken in het clubhuis, de toiletten en de kleedkamers. Wij moedigen iedereen aan om totaal niet te roken op de terreinen en indien men dit toch doet, dienen de peuken en ander afval in de daartoe voorziene asbakken te worden gedeponeerd. Zorg er wel voor dat er geen gloeiende onderdelen in de vuilnisbakken terecht komen.

12. Het maken van een open vuur is ten strengste verboden op de site van de Zelzaatse TennisClub.

13. Niemand van de leden of bezoekers van de site hebben het recht om op welke manier dan ook klachten te uiten over geluids-, reuk- of andere hinder die op de site zou kunnen voorkomen.

14. Vóór het spelen op één van de terreinen dient men zijn/haar clubbadge op het bord te bevestigen, er dient altijd één speler aanwezig te blijven op het terrein. Vanaf het ogenblik dat men het terrein betreedt dient men het uur te vermelden. Vanaf dit ogenblik kan men gedurende 1 uur spelen, vegen en sproeien inbegrepen. Dubbels kunnen 1,5 uur spelen. Bij grote drukte kan dit beperkt worden tot 1 uur. Men kan geen terrein opeisen als er geen twee spelers aanwezig zijn. Het veranderen van team impliceert dat het uur opnieuw dient ingegeven te worden en dat eventuele wachtende personen op dat moment recht krijgen op het terrein. Dit om te vermijden dat een bepaalde speler de ganse tijd op het terrein kan blijven staan. Bij het niet plaatsen van de clubbadge en/of aanvangsuur, zullen de personen in kwestie nog 15 minuten de tijd krijgen om het spelletje af te ronden en de terreinen te vegen.

15. Aan de jeugd (tem 14 jaar) wordt gevraagd om zoveel als mogelijk onder elkaar te spelen tot 18u30 en daarna samen met een volwassene. Na dit uur zullen volwassen spelers steeds voorrang krijgen op jongeren die enkel onder elkaar spelen.

16. Het gebruik van de verlichting is inbegrepen in het lidgeld evenals de verplichte verzekering bij Tennis Vlaanderen. De club kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer iemand speelt zonder aansluiting bij Tennis Vlaanderen.

17. Wij wensen alle leden erop te wijzen dat er voldoende plaats aanwezig is in de kleedkamers om de sporttassen achter te laten. Tennistassen horen niet thuis in de kantine. Het bestuur raad iedereen wel aan om waardevolle spullen niet achteloos achter te laten en wij kunnen ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele ontvreemding of beschadiging van goederen.

18. Iedereen is verplicht om de toegangsweg in de O. Boultonstraat vrij te houden. De ingang tot de terreinen is deze langs de Kanaalstraat. Ieder lid zal mondeling of via e-mail een code ontvangen van het slot aan de toegangsdeur. Om de terreinen te betreden en te verlaten zal de code stevig ingedrukt moeten worden. Het slot werd gemonteerd om ervoor te zorgen dat mensen niet kunnen komen spelen zonder dat hij of zij lid is. Daarom onze oproep aan alle leden om steeds de toegangspoort goed te sluiten en steeds na te gaan of de aanwezigen wel degelijk lid zijn en hen er over attent te maken dat enkel leden kunnen gebruik maken van de infrastructuur. Zie lidkaart op het reserveringsbord.

19. Eenieder lid kan gebruik maken van extra faciliteiten binnen het lidmaatschap. Momenteel is er een pingpongtafel aanwezig die bij goed weer ter beschikking zal staan van de leden. Hier gelden dezelfde regels als voor de terreinen, niet-leden kunnen niet zonder voorafhankelijk akkoord van het bestuur, gebruik maken van deze faciliteiten. Voor het gebruik van de materialen zal een kleine borgsom aangerekend worden, die na het onberispelijk gebruik van de toestellen zal terugbetaald worden. De petanquebaan ligt tevens ter beschikking van de leden. Hier zal ook een borg gevraagd worden bij het ontlenen van het materiaal. Het materiaal kan enkel ontleend worden als de kantine open is.

20. Het is niet toegestaan om fietsen te stallen tegen de gebouwen of omheiningen. Aan de ingang bevindt zich een fietsenrek waar de fietsen kunnen geplaatst worden. Mensen die met een brommer of scooter (type A en/of B) komen, kunnen hun voertuig parkeren naast het fietsenrek. Motoren dienen op de openbare weg geparkeerd te worden.

21. Iedereen wordt geacht om steeds de deuren van toiletten en douches goed te sluiten, zodat de deuren niet kunnen overwaaien.

22. Tijdens activiteiten kan het zijn dat er beelden genomen worden, die uit publiciteitsoverwegingen op de website, facebook en of flyers geplaatst kunnen worden. Een lid dat zich met deze regel niet kan vinden, dient dit schriftelijk te laten weten aan het bestuur van de Zelzaatse TennisClub.

23. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.