Huishoudelijk Reglement 2023-2024

Huishoudelijk reglement 2023-2024

 1. Iedereen die lid wenst te worden, gaat akkoord met de bepalingen van het huishoudelijk reglement van de vzw Zelzaatse TennisClub. Enkel leden mogen gebruik maken van de terreinen en de accommodaties. Men is pas lid nadat de aanvraag tot lidmaatschap is goedgekeurd door het bestuur en na het betalen van het lidgeld voor het seizoen dat loopt van 01 april tot en met 31 maart van het daaropvolgend jaar; dit betekent eveneens dat men aangesloten is bij Tennis Vlaanderen en verzekerd is.
 2. Het is elk aangesloten lid en begeleider verboden om enige handeling te stellen van seksueel, fysiek of psychisch grensoverschrijdend gedrag t.o.v. anderen, zoals onder meer pesterijen, diefstal, vandalisme, geweld, drugs, beledigingen, racisme, discriminatie, bedreigingen, intimidatie, mishandeling, chantage en ongewenst seksueel gedrag of misbruik. Een aangesloten lid kan door de raad van bestuur worden uitgesloten uit de club met een twee derde meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Het aangesloten lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, wordt per aangetekende brief geïnformeerd van de motieven voor uitsluiting en heeft het recht gehoord te worden op de raad van bestuur. Het betreffende lid kan zich laten bijstaan door een raadsman. Een minderjarige wordt opgeroepen samen met zijn wettelijke vertegenwoordiger(s). In afwachting van de beslissing omtrent de uitsluiting kan de raad van bestuur het lidmaatschap schorsen van de persoon waarvan een ernstig vermoeden is dat hij/zij zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Wie toch geconfronteerd wordt met grensoverschrijdend gedrag, moet dit direct melden via ztc@hotmail.be of via eva.bovijn94@gmail.com . Onze API zal dan contact opnemen.
 3. Vanaf heden is het verplicht je terrein online te reserveren via het reserveringssysteem van tennis Vlaanderen dit is gratis voor leden. Er zijn nog altijd clubmomenten waarop niet gereserveerd moet worden zoals dames en herenavond maar deze worden duidelijk aangegeven op het reserveringsysteem. Niet-leden kunnen maximaal 3 keer per seizoen uitgenodigd worden door een lid van de club. Het lid dient de club op 3 dagen voorhand te verwittigen (via Ztc@hotmail.be of 0476-635 466). Pas al het bedrag van 5€ betaald is cash of via overschrijving op de rekening BE 97 7370 3194 2749 zal het bestuur de reservering online vastleggen. Het niet lid vergewist zich ervan dat de club niet aansprakelijk kan gesteld worden
  bij eventuele letsels aan zichzelf, aan anderen of aan installaties. Al deze kosten zullen ten persoonlijke titel van het niet lid aangerekend worden. Indien een effectief lid een overtreding begaat op deze regel (hij neemt iemand mee om te spelen zonder voorafgaande goedkeuring hieromtrent van het bestuur), zal 20€ aangerekend worden. Bij herhaaldelijk overtreden van deze regel behoudt het bestuur zich daarnaast de mogelijkheid om het uitnodigende lid, uit te sluiten zonder dat dit lid recht heeft op een vergoeding.
 4. Twee niet-leden dienen altijd contact op te nemen met het bestuur indien zij wensen te tennissen. Het bestuur zal dan beslissen als ze toegelaten worden of niet. Wanneer niet-leden betrapt worden tijdens het spelen dan zal er 20 euro pp aangerekend worden.
 5. Voor de inwoners van Zelzate zal de club 2 maal per jaar een tennismoment organiseren waarbij men een terrein voor één uur (of 1.5 uur bij dubbels) ter beschikking krijgt (max. 4 individuele spelers per terrein). De kost van een dergelijk tennismoment bedraagt 5 euro wanneer u samen met een lid speelt. Een vergoeding van 10 euro zal aangerekend worden als 2 inwoners van onze gemeente samen spelen en 20 euro wanneer er 4 inwoners samen spelen. Deze momenten zullen ver genoeg op voorhand aangekondigd worden en alle leden zullen dan via mail geïnformeerd worden dat die dag de terreinen niet beschikbaar zijn. Elke individuele aanvrager zal op voorhand een formulier dienen in te vullen waarin hij of zij alle
  verantwoordelijkheid op zich neemt en alle schade naar derden ten hoofde van de aanvrager wordt verhaald.
 6. De vzw Zelzaatse Tennisclub zal voor jeugdspelers (tot 14 jaar) aparte momenten organiseren waarop zij de kans krijgen om na te gaan of de sport iets voor hen is. Deze momenten kunnen zowel binnen als buiten de club plaatsvinden en zal na onderling overleg met iemand van het bestuur gebeuren.
 7. Voor mensen die nog nooit bij een tennisclub aangesloten zijn geweest en ouder zijn dan 25 jaar heeft de vzw Zelzaatse Tennisclub specifieke formules, ook wel Start 2 Tennis genaamd. Let wel, deze regeling is eenmalig en is uitsluitend voor vermelde doelgroep van toepassing. Meer informatie hieromtrent kan men aanvragen via ztc@hotmail.be.
 8. Om de goede staat van de terreinen te bewaren zijn enkel tennisschoenen toegelaten. Ieder persoon die zich op terreinen begeeft zonder aangepast schoeisel zal onmiddellijk het terrein dienen te verlaten en zal een vergoeding van 10 euro betalen voor het herstellen van het terrein. Eveneens dienen de terreinen en de lijnen na het spelen geveegd en gesproeid te worden. Bij droog weer moet er tevens vóór het spelen ook gesproeid worden. Bij regen, of wanneer bij het betreden van de baan er diepe voetafdrukken achterblijven, mogen de terreinen niet betreden worden om onnodige kosten te vermijden. Na langdurige regenperiode beslist het bestuur wanneer de terreinen opnieuw mogen gebruikt worden. Hiervoor heeft het bestuur de mogelijkheid om de toegangspoort aan de Kanaalstraat mechanisch te vergrendelen tot nader orde of de terreinen af te sluiten
 9. In ieders belang dienen de terreinen, de beplanting, de kleedkamers en het sanitair gedeelte in nette toestand gehouden te worden. Lege flesjes, blikjes, fruit en ander afval dienen in de specifieke voorziene vuilnisemmers gedeponeerd te worden. Er zijn voldoende mogelijkheden aanwezig op de terreinen om het afval selectief te scheiden.
 10. Indien de toestand van de terreinen het vereist, kan het gebruik onderbroken worden of afgelast worden voor het nodige onderhoud. Indien de terreinen te vochtig liggen zal het bestuur de reserveringen online blokkeren of de terreinen afsluiten .
 11. Het is bij wet verboden te roken in het clubhuis, de toiletten en de kleedkamers. Wij moedigen iedereen aan om totaal niet te roken op de terreinen en indien men dit toch doet, dienen de peuken en ander afval in de daartoe voorziene asbakken te worden gedeponeerd. Zorg er wel voor dat er geen gloeiende onderdelen in de vuilnisbakken terecht komen.
 12. Het maken van een open vuur is ten strengste verboden op de site van de Zelzaatse Tennisclub.
 13. Niemand van de leden of bezoekers van de site hebben het recht om op welke manier dan ook klachten te uiten over geluids-, reuk- of andere hinder die op de site zou kunnen voorkomen.
 14. Aan de jeugd (tem. 14 jaar) wordt gevraagd om zoveel als mogelijk onder elkaar te spelen tot 18u30 en daarna samen met een volwassene. Na dit uur zullen volwassen spelers steeds voorrang krijgen op jongeren die enkel onder elkaar spelen.
 15. Het gebruik van de verlichting is inbegrepen in het lidgeld evenals de verplichte verzekering bij Tennis Vlaanderen. De club kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer iemand speelt zonder aansluiting bij Tennis Vlaanderen.
 16. Wij wensen alle leden erop te wijzen dat er voldoende plaats aanwezig is in de kleedkamers en het terras om de sporttassen achter te laten. Tennistassen horen niet thuis in de kantine. Het bestuur raad iedereen wel aan om waardevolle spullen niet achteloos achter te laten en wij kunnen ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele ontvreemding of beschadiging van goederen.
 17. Iedereen is verplicht om de toegangsweg in de Kol. O. Boultonstraat vrij te houden. De ingang tot de terreinen is deze langs de Kanaalstraat. Ieder lid zal mondeling of via e-mail een code ontvangen van het slot aan de toegangsdeur. Om de terreinen te betreden en te verlaten zal de code stevig ingedrukt moeten worden om daarna de klink naar beneden te duwen. Indien het niet lukt moet de “RESET” knop ingedrukt worden en moet de code opnieuw ingegeven worden. Het slot werd gemonteerd om ervoor te zorgen dat mensen niet kunnen komen spelen zonder dat hij of zij lid is. Daarom onze oproep aan alle leden om steeds de toegangspoort goed te sluiten na binnenkomst. Het is als lid dan ook verboden om de code aan anderen door te geven. Inbreuken hierop kunnen tot uitsluiting leiden.
 18. Eenieder lid kan gebruik maken van extra faciliteiten binnen het lidmaatschap. . Hier gelden dezelfde regels als voor de terreinen, niet-leden kunnen niet zonder voorafhankelijk akkoord van het bestuur, gebruik maken van deze faciliteiten. Voor het gebruik van de materialen zal een kleine borgsom aangerekend worden, die na het onberispelijk gebruik van de toestellen zal terugbetaald worden. De petanquebaan ligt tevens ter beschikking van de leden. Hier zal ook
  een borg gevraagd worden bij het ontlenen van het materiaal. Het materiaal kan enkel ontleend worden als de kantine open is. De aanwezige speeltuin kan gebruikt worden, maar het bestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen. Het is de taak van de begeleider om ervoor te zorgen dat de gebruiker van het speeltuig dit op de juiste wijze doet.
 19. Het is niet toegestaan om fietsen te stallen tegen de gebouwen of omheiningen. Aan de ingang bevindt zich een fietsenrek waar de fietsen kunnen geplaatst worden. Mensen die met een brommer of scooter (type A en/of B) komen, kunnen hun voertuig parkeren naast het fietsenrek. Motoren dienen op de openbare weg geparkeerd te worden.
 20. Iedereen wordt geacht om steeds de deuren van toiletten en douches goed te sluiten, zodat de deuren niet kunnen overwaaien.
 21. De tennisclub vermoedt de toestemming van de leden voor het sporadisch publiceren van niet gericht beeldmateriaal in de club gerelateerde publicatie zoals onze facebookpagina, clubwebsite, foto’s op ons prikbord in de kantine. Niet gericht beeldmateriaal definiëren we als, dat het beeldmateriaal op een spontane niet geposeerde wijze werd genomen, waarbij we niet specifiek één of meerdere van onze leden wensen te benadrukken, maar de werking en of activiteiten van de club in de kijker wensen te plaatsen. Leden die dit toch niet wensen, kunnen dit steeds schriftelijk melden naar het bestuur via ztc@hotmail.be. Eventueel gerichte beeldopnames zullen op voorhand aangegeven worden en zal het lid voldoende tijd hebben om aan te geven dat hij of zij niet wenst deel te nemen aan de opname.
 22. Op vraag van de buren is het van nu af verboden de tennismuur te gebruiken na 19h om de geluidsoverlast te beperken
 23. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.Bedankt voor het naleven van deze noodzakelijke reglementen
  ZTC bestuur